Provádíme veškeré zeměměřické práce, pro upřesnění objednávky a ceny nás prosím kontaktujte (jezek@geotriga.cz, telefonem, nebo osobně), naším cílem je důkladné vyřešení každé zakázky
 
Nabídka zeměměřických prací:
Katastr nemovitostí
Geometrické plány a vytyčení hranic
Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám v katastru nemovitostí.
 
Dle § 73 vyhl. ČÚZK 26/2007 v platném znění:
a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o případ podle § 22 odst. 3,
 
b) rozdělení pozemku,
- prodej, darování, směna, změna druhu pozemku, zástavní právo
 
c) změnu hranice pozemku,
- prodej, darování, směna, změna druhu pozemku, zástavní právo
 
d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru s výjimkou případu podle § 16 odst. 6 písm. h),
- stavby často ve fázi rozestavěnosti pro potřebu úvěrů, pojištění apod.
 
e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3),
 
f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu,
- v případech, kdy v území ještě neproběhla digitalizace SGI a vlastnický pozemek není dosud zobrazen v platné mapě KN (nalézt jej lze pouze na mapách dřívějších pozemkových evidencí nebo přídělových plánech)
 
g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,
- při zjištění jakékoliv chyby SGI a zobrazení nemovitostí v mapě
 
h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,
- obdoba písm f) a případů, kdy se i nedochovaly grafické části přídělových řízení
 
i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,
- úzce souvisí s upřesněním hranice pozemků a digitalizací SGI ISKN
 
j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.
- různá práva vedení inž. sítí, cest, přístupů, užívání a pod.
 
Dále Vám nabízíme vybudování sítě měřických bodů - bodová pole
 
Inženýrská geodézie
Mapové podklady (výškopis, polohopis) pro projektové práce, zhotovení dokumentace pro vytyčení stavby
Vytyčení stavby pro její realizaci
Zaměření skutečného provedení stavby
 
Poradenství pro převod a zápis práv k nemovitostem
Náležitosti smluv a žádostí o zápis
Zprostředkování znaleckých posudků pro stanovení ceny nemovitostí
 
Našich služeb využívá celá řada projekčních a realitních kanceláří, jejichž služby Vám můžeme doporučit.

Napište nám